Jak naprawić problem z białym ekranem laptopa?

W tym artykule postaramy się rozwiązać problem z białym ekranem, który napotykają użytkownicy laptopów podczas włączania komputera.

Jak naprawić problem z białym ekranem laptopa?
Jak naprawić problem z białym ekranem laptopa?

Problem zbiałym ekranem, który użytkownicy laptopów napotykają chwilowopodczas włączania komputera lubpracy na komputerze, ogranicza wiele operacji i utrudniapracę. Jeśli napotkałeś takiproblem, możemy go rozwiązać,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami.

Co to jestproblem zbiałym ekranem laptopa?

Tenproblem może wystąpić z wielupowodów, ograniczając nasz dostęp. Jeślipodczas włączania komputerapojawia sięproblem zbiałym ekranem, może to oznaczaćproblem z kablempołączeniowym wyświetlacza. Oczywiście może wystąpićproblem nie tylko z kablem wyświetlacza,ale także z kartą graficzną lub wyświetlaczem.

Jeśli napotkałeśproblem zbiałym ekranem, gdy komputer jest włączony,być możepojawia się,ponieważ Eksplorator Windows nie działapoprawnie. Oczywiście możesz napotkać takiproblem nie tylko zpowodu tegoproblemu,ale także zpowoduproblemu z ładowaniem. Biorącpod uwagę wiele takich czynników,postaramy siępodać rozwiązanie, omawiając kilka sugestii.

Jak naprawićproblem zbiałym ekranem laptopa

Postaramy się rozwiązaćproblem,podając kilka sugestii rozwiązania napotkanegoproblemu.

1-) Połączenie ekranu możebyć luźne

Połączenie kablowe międzypłytą główną laptopaaekranem możebyć luźne w gnieździe wejściowym ekranu. W tym celu musimy otworzyć ramkę ekranu i sprawdzić, czy kabel ekranu jest luźny, czy nie. Oczywiściebędziemy musielipostarać się nie uszkodzić ekranupodczas wykonywania tego wydarzenia. Jeśli nieplanujeszprzeprowadzić tego wydarzenia, możesz skontaktować się z serwisem technicznym i zlecić jego sprawdzenie.

2-) Sprawdź kartę graficzną

Każda sytuacja na karcie graficznej może spowodowaćproblem zbiałym ekranem. W tym celu należy sięgnąć do elementówpłyty głównej, wyjąć kartę graficzną, włożyć jąponownie i sprawdzić stan. Jeśliproblembędzie siępowtarzał, całkowicie wyjmij kartę graficzną ipozwól komputerowi korzystać z karty graficznejprocesora. Po tymprocesie włącz komputer i sprawdź, czy włącza się ekran. Jeśli ekran włączy siębez żadnychproblemów, możemypotwierdzić, że wystąpiłproblem z Twoją kartą wideo.

3-) Sprawdź gniazdo ładowania

Jeśli używasz komputerapodłączonego do gniazda ładowania, wpełni naładuj laptopa i odłącz gniazdo ładowania od komputera. Następnie uruchomponownie komputer (spróbuj działać tylko nabaterii.) i sprawdź, czyproblem nadal występuje. Może tobyć spowodowane zwarciem lub uszkodzeniem gniazda ładowania. Może to spowodować uszkodzenie komponentów komputera i uniemożliwić jego włączenie lub wyświetlenie ekranu.

4-) Może występowaćproblem z ekranem

Chip wyświetlacza komputera mógł działać nieprawidłowo. Jedyne, co możemy w tym celu zrobić, to odświeżyć ekran. Możesz wyeliminować tenproblem, konsultując się z serwisem technicznym.

5-) Eksplorator Windows mógł się zatrzymać

Wprzypadku tegoproblemu, który napotkaliśmy, jeśli komputer jest włączony, kursor myszy jest wyświetlany na komputerze,atło jestbiałe,być może Eksplorator Windowsuległawarii. Oto, co zrobimy,aby naprawić tę sytuację.

  • Otwórz menu, naciskając kombinację klawiszy „CTRL + ALT + DELETE”.
  • Następnie kliknij „Menedżer zadań”.
  • Kliknij „Eksplorator Windows” lub „explorer.exe” w menuakcji na ekranie, który się otworzy, kliknij „Uruchomponownie” lub „Proces kliknij „Zakończ”.
  • Kliknij opcję „Plik” w lewym górnym rogu osoby, która kończyproces, i kliknij „Nowe zadanie (uruchom)”.
  • Następnie wpisz „explorer.exe” na ekranie tekstowym, włącz opcję „Utwórz to zadanie z uprawnieniamiadministratora” i naciśnij „OK"przycisk .

Po tymprocesie sprawdź, czyproblem zbiałym ekranem nadal występuje.