Jak naprawić błąd Valorant nie odpowiada?

W tym artykule postaramy się rozwiązać błąd „Brak odpowiedzi”, który napotykają gracze Valorant podczas otwierania gry.

Jak naprawić błąd Valorant nie odpowiada?
Jak naprawić błąd Valorant nie odpowiada?Odważni gracze napotykająbłąd „Brak odpowiedzi”podczas otwierania gry, co ogranicza ich dostęp do gry. Jeśli napotkasz takiproblem, możesz znaleźć rozwiązanie,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami.

Co to jestbłąd Valorant nie odpowiada?

Tenbłąd jest spowodowany nieprawidłowym działaniem gry. Przyczyną tego możebyć wieleproblemów. Możliweprzyczynybłędu Valorant Brak odpowiedzi można wymienić w następujący sposób:

 • Gra może nie działać z uprawnieniamiadministratora.
 • Wersja Windows może niebyć kompatybilna.
 • Pliki gry mogąbyć zablokowane.
 • Sterowniki mogąbyć nieaktualne lub niezainstalowane.
 • Windows możebyć nieaktualny.
 • Pliki Windows mogąbyć uszkodzone.

Wymienionepowyżejprzyczyny mogą spowodować, że napotkamy takiebłędy. W tym celu możesz rozwiązaćproblem,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami.

Jak naprawićbłąd Valorant nie odpowiada

Aby naprawić tenbłąd, możesz znaleźć rozwiązanieproblemu,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami.

1-) Uruchom jakoadministrator

Brakautoryzacji gry jakoadministrator może spowodować wystąpieniebłędu „Brak odpowiedzi”.

 • Całkowicie zamknijaplikację Riot Client i Valorant zapomocą menedżera zadań.
 • Uruchomaplikację „Riot Client” na komputerze jakoadministrator.

Po tymprocesie możesz uruchomić grę i sprawdzić, czyproblem nadal występuje.

2-) Wyłącz zapobieganie wykonywaniu danych (DEP)

Aby chronić dane wpamięciprzed złośliwym oprogramowaniem, możemy wyłączyć ochronęprzez wyjątek zapomocą wtyczki DEP.

 • Napoczątkowym ekranie wyszukiwania wpisz „Dostosuj wygląd i wydajność systemu Windows” i otwórz go.
 • Włącz w menu „Zapobieganie wykonywaniu danych”.
 • Wybierz „Włącz funkcję DEP dla wszystkichprogramów i usług systemu Windows oprócz tych, które wybrałem” na wyświetlonym ekranie.
 • Kliknijprzycisk „Dodaj”poniżej,aby wybrać grę Valorant i kliknijprzycisk „Zastosuj”. Wykonajproces selekcji, docierając do lokalizacjipliku, którą zostawimyponiżej.
  • C:\Riot Games\VALORANT\VALORANT\live\VALORANT.exe
  • C:\Riot Games\VALORANT\VALORANT\live\ShooterGame\Binaries\Win64\VALORANT-Win64-Shipping.exe

Po wykonaniu operacji możesz uruchomić grę i sprawdzić, czyproblem nadal występuje.

3-) Sprawdź ramy gry

Brak frameworków gier na twoim komputerze możepowodować różnebłędy w grze. Dlatego Twój komputer musi miećaplikacje DirectX, .NET Framework, VCRedist.

Po wykonaniuaktualizacji możeszponownie uruchomić komputer, uruchomić grę i sprawdzić, czyproblem nadal występuje.

4-) Zaktualizuj sterownik karty graficznej

Wprzypadku takichproblemów z ciągłością możemy napotkaćbłądaktualizacji karty graficznej. W tym celubędziemy musieli zaktualizować kartę graficzną. Jeśli jesteś gotowy, zacznijmy.

Dla użytkowników z kartą graficzną Nvidia;

 • Popierwsze, Geforce firmy Nvidia Doświadczenie Musimypobrać i zainstalowaćprogram.
 • Poprocesiepobierania i instalacji otwieramy naszprogram i otwieramy menu Sterownikipowyżej.
 • Pobierz nasząaktualizację, klikającprzycisk Pobierz, którypojawia siępowyżej.
 • Po zakończeniupobieraniaprzeprowadźmyproces instalacji, klikającprzycisk szybkiej instalacji.
 • Po zakończeniu tegoprocesu uruchomponownie komputer.

Dla użytkowników z kartą graficzną AMD;

 • Opublikowaneprzez firmę AMD AMD Radeon Software Musimypobrać i zainstalowaćprogram.
 • Po zakończeniuprocesupobierania i instalacji otwieramy naszprogram i klikamyprzycisk Sprawdźaktualizacje w menu sterownika i oprogramowaniapoprawej stronie i sprawdzamy, czy nasza karta wideo jestaktualna.
 • Możeszponownie uruchomić komputer, wykonującaktualizację.

Po zaktualizowaniu naszego sterownika graficznego iponownym uruchomieniu komputera możemy spróbować otworzyć grę Valorant.

5-) Wyłączprogramantywirusowy

Wyłącz dowolnyprogramantywirusowy, którego używasz, lub usuń go całkowicie z komputera. Jeśli używaszprogramu Windows Defender, wyłącz go. W tym celu;

 • Wpisz „ochronaprzed wirusami i zagrożeniami” napoczątkowym ekranie wyszukiwania i otwórz go.
 • Następnie kliknij „Zarządzaj ustawieniami”.
 • Wyłącz Ochronę w czasie rzeczywistym na „Wyłącz”.

Po tym wyłączmy inną ochronęprzed oprogramowaniem ransomware.

 • Otwórz ekran startowy wyszukiwania.
 • Otwórz ekran wyszukiwania, wpisując Ustawienia zabezpieczeń systemu Windows.
 • Kliknij opcję Ochronaprzed wirusami i zagrożeniami na ekranie, który się otworzy.
 • Kliknij opcję Ochronaprzed ransomware w menu.
 • Wyłącz Kontrolowany dostęp do folderów na ekranie, który się otworzy.

Po wykonaniu tej operacjibędziemy musieli dodaćpliki gry Valorant jako wyjątki.

 • Wpisz „ochronaprzed wirusami i zagrożeniami” napoczątkowym ekranie wyszukiwania i otwórz go.
 • Ustawienia ochronyprzed wirusami i zagrożeniami wybierz Zarządzaj ustawieniami,anastępnie w obszarze Wykluczenia Wyklucz wybierz dodaj lub usuń.
 • Dodaj wykluczenie,anastępnie wybierz folder gry  Valorant zapisany na dysku.
  • C:\Riot Games\

Po tymprocesie zamknij całkowicie grę Valorant zapomocą menedżera zadań i spróbujponownie uruchomić grę Valorant. Jeśliproblembędzie siępowtarzał,przejdźmy do następnej sugestii.

3-) Zainstalujponownie oprogramowanie VGC

Możesz napotkać tenproblem zpowodu usługi vgc. W tym celu możemy rozwiązaćproblem, sprawdzając usługę Vgc.

 • Jeśli wykonałeśpowyższą operację,ale nadal otrzymujesz ten sambłąd, wejdźmy dopliku „C:\Program Files\Riot Vanguard”. (Dostęp doplików Twojej gry naprawczej musi również znajdować się w folderze C:\.)
 • Otwórzmyprogram
 • uninstall.exe i wykonaj usuwanie.(Powiedzmy tak na wyświetlone ostrzeżenie.)
 • Uruchommy naszą grę VALORANT na naszym komputerze.
 • Launcherprzeskanuje wposzukiwaniubrakującychplików iponownie zainstaluje iponownie zainstaluje vgc w stanie usług.
 • Gdy skanowanie jest gotowe, wpisujemy Usługi wpoczątkowympasku wyszukiwania i otwieramy go.

Błądbraku odpowiedzi Valorant

 • W otwartym oknie Usługi znajdujemy usługę vgc i klikamy ją dwukrotnie.
 • Będziemy musieli uruchomić stan usługi, zmieniając typ uruchamiania na Automatyczny.

Błądbraku odpowiedzi Valorant

 • Po wykonaniu tej operacji stan usługibędzie wyświetlany jako Uruchomiony

Błądbraku odpowiedzi Valorant

Po tymprocesie możeszponownie uruchomić komputer i zalogować się do gry.