Oyun sırasında PC kitleniyor

noiremre

Acemi
Arkadaşlar webde gezinirken bir sıkıntı yok fakat bir oyuna girdiğimde PC kitleniyor ve zorla kapatıp açmaktan başka birşey yapamıyorum.
 

Latest threads

Latest posts


Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock