Dls 23 oyun açılıyor içine girme hatası

Dls 23 oyunu yükleniyor içine giriyom oyun ekranında kalıyor yani hakimi ile debureynenin olduğu yerde kalıyor bekliyorum gelmiyor
 

Latest threads

Latest posts

Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock